Проф. Др. Силвана Марковска Симоска

Во Мојот Свет со свој член во Управниот одбор на ADHD EUROPE! 🏅
По 7 години активно членство во ADHD EUROPE имаме член во Управниот одбор – Проф. Др. Силвана Марковска Симоска, избрана на Годишното Собрание одржано на 8-ми Април 2024 година.
Таа е редовен професор во МАНУ, раководител на лабораторија за неврофизиологија. Нејзините истражувачки интереси се фокусирани на полето на QEEG, потенцијали поврзани со когнитивни настани (ERPs), мапирање на мозокот, биофидбек и неврофидбек при многу психијатриски нарушувања, особено АДХД.
Мандатот во Управниот одбор на ADHD EUROPE ќе и трае 3 години, и ќе работи во насока на исполнување на целите на организацијата, поставени во нивниот Статут и во секојдневните активности.

Поврзани информации: