Награда „13 Ноември“

На одржаната седница на 30 мај 2022 година, Одборот за доделување награда на Град Скопје распиша конкурс за доделување на Награда „13 Ноември“, која се доделува на физички и правни лица како знак на признание на Градот Скопје, за остварување во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита,спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во другите сегменти на животот, трудот и творештвото, што претставува придонес за развојот на градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Р.С.Македонија и во светот. На конкурсот учествуваше и нашето здружение, во областа на општествените и хуманитарни активности, кое повеќе од 10 години промовира поддршка и зголемување на јавната свест, преку рана интервенција и обезбедување на социјални пакети за бесплатен годишен третман на децата со аутистичен спектар и атипичен развој, чии семејства се од социјално ранливи категории. Оваа година, во просториите на Македонската опера и балет на свечена церемонија нашето здружение имаше чест и задоволство да ја прими Наградата „13 Ноември“ во областа на хуманитарната активноста, за отворање центри за рана интервенција и третман за деца со аутистичен спектар и атипичен развој и обезбедување помош и поддршка на младите и возрасните лица со пречки и на нивните семејства.

Поврзани информации: