Комуникација кај децата со аутистичен спектар на нарушување

1kviews

Комуникацијата е есенцијален дел од животот. Со комуникација ги изразуваме нашите желби, идеи, остваруваме контакти со други, искажуваме како се чувствуваме.
За децата од аутистичниот спектар на нарушување, комуникацијата е исто важна како и за другите деца. Но, тие најчесто се соочуваат со предизвици кои произлегуваат од начинот на кој учат и сензорните преференци, кои најчесто ја отежнуваат комуникацијата. За среќа постојат различни начини на учење како да комуницираат.

Поврзани информации: