Студиска посета на Brain opener

vo_mojot_svet_logo_so_text copy

Здружението ВО МОЈОТ СВЕТ по барање на здружението за младински активизам Квантум беше домаќин на студиската посета насловена како Brain opener на ден 11 Септември 2013 година. Здружението Квантум е имплементатор на студиската посета Brain opener со подршка од Националната Агенција за Европски образовни програми и мобилност. Целта на студиската посета е воспотавување врски и вмрежување како и здобивање на нови знаења и идеи за проекти против социјалната исклученост и дискриминација, а во неа учествуваат млади луѓе-претставници на невладиниот сектор од Турција, Полска, Португалија, Италија, Холандија, Романија, Бугарија, Литванија и Македонија.

Под водство на фасилитаторот на студиската посета Brain opener, Емир Слезовиќ 27 учесници од проектот беа гости во просториите на здружението ВО МОЈОТ СВЕТ каде беа срдечно пречекани и запознаени во проблематиката на аутистичниот спектар на нарушувања, актуелните состојби во РМ како и мисијата, визијата и досегашните активности на здружението во подигање на јавната свест и разбивањето на предрасудите и стереотипите за лицата со аутистичен спектар на нарушувања.

Поврзани информации: